VIKTIGE ÅRSTALL

1867/68: «Anna Rogde» blir bygget og sjøsatt, under navnet «Anna af Bergen»
1872: Hardanger-skipperen Isak Rogde kjøper skuta
1873: Isak Rogde flytter til Kjøtta utenfor Harstad. Virksomheten går fra sønn til sønn over tre generasjoner gjennom 100 år.
1972: Brødrene Per og Wilhelm Rogde lar skuta gå i opplag etter at hun uavbrutt har gått i fraktefart siden 1868.
1976: Brødrene Magne og Aage Indahl overtar skuta for å bruke henne til turer med ungdom. En formidabel innsats for å restaurere henne tilbake til original tilstand blir svært dyr for de to entusiastene.
1990: Skuta blir overtatt av et finansieringsselskap og avertert til salgs. Et interesseselskap i Harstad kjøper henne deretter tilbake til Harstad.
1992: Stiftelsen Anna Rogde opprettes for å kjøpe skuta. De står for driften fram til 2010.
2010: Driften overtas av Sør-Troms Museum, mens stiftelsen Anna Rogde fortsatt står som eiere. Sør-Troms Museum står fortsatt for drift av skuta i dag, i samarbeid med Anna Rogdes venner.

 

Om Anna Rogde

HISTORIE

Anna Rogde er en slett-toppet skonnert av tre bygget i 1867/68 ved Bangsund skipsverft i Namsos. Skuta ble sjøsatt den 20. august 1868 under navnet "Anna af Bergen", riggingen foregikk året etter. Skonnerten har et typisk clipper-skrog og ble konstruert av den kjente båtbyggeren Sigbjørn Birkeland fra Bakke i Hordaland for et partsrederi i Bergen. Fraktefarten var dengang i rivende utvikling fordi man ville ha hurtigere transport til markedene særlig av matvarer. Dette førte båtbyggerne bort fra de brede, flate jektene med råseil til hurtigere skip som kunne utnytte vinden bedre. Den nye båttypen var også lettere å manøvrere i trange farvann og trengte også mindre mannskap. 

I 1872 kjøpte Hardanger-skipperen Isak Rogde skuta. Han flyttet til Kjøtta utenfor Harstad året etter, giftet seg med Anna Skuta ble kalt "Anna Rogde", men navnet ble ikke offisielt endret i papirene før i 1990, da skuta kom tilbake til Harstad. Frem til da var hun registrert som "Anna af Bergen". Med Kjøtta som base startet han et familierederi som baserte seg på frakt og salg av klippfisk som ble tørket på bergene på Kjøtta. Da han døde tok hans sønner over og virksomheten ble drevet over tre generasjoner gjennom 100 år. Flere ganger har skuta hatt turer til Spania og Portugal og andre land langs atlanterhavskysten. De fleste turene gikk imidlertid i nordlige farvann så langt nord som til Arkangelsk og Murmansk. 

Dramatikk har det ofte vært, bl.a. opplevde Anna Rogde orkan på Finnmarkskysten i 1889. Orkanen ødela riggen og mannskapet måtte hugge ned stormasta for å berge skuta. 

I 1972 lot brødrene Per og Wilhelm Rogde skuta gå i opplag etter at hun uavbrutt hadde gått i fraktefart fra 1868. År 1976 overtok brødrene Magne og Aage Indahl skuta for å bruke henne til turer med ungdom. De gjorde en formidabel innsats for å restaurere henne tilbake til original tilstand. Restaureringen ble svært dyr for de to entusiastene og i 1990 ble skuta overtatt av et finansieringsselskap og avertert til salgs. Et interesseselskap i Harstad kjøpte henne deretter tilbake til Harstad. I dag eies skuta av Stiftelsen Anna Rogde, mens Sør-Troms museum sørger for driften i samarbeid med Anna Rogdes venner, som stiller med kvalifisert mannskap. 

Anna Rogde er sannsynligvis verdens eldste seilende skonnert, hun er bl.a. ett år eldre enn den kjente Cutty Sark. Hun er den femte største seilskuta i Norge og fremstår som en pryd for landsdelen og byen! 


ANNA ROGDE I DAG

Stiftelsen Anna Rogdes står i dag som eiere av skonnerten Anna Rogde og Anna Rogde-brygga på Kjøtta med formål om å bevare disse som kulturminner. Stiftelsen stod for driften av Anna Rogde fra opprettelsen i 1992 til 2010. Fra 2010 ble driften av skuta overlatt til Sør-Troms Museum, basert på en avtale som ble inngått mellom disse to institusjonene. Bakgrunnen var at staten ønsket at museer skulle slås sammen til større enheter. I dag drives Anna Rogde som en avdeling av Sør-Troms Museum. Stiftelsen Anna Rogde er svært fornøyd med hvordan museet ivaretar skuta.

Selv om stiftelsen ikke har formelle oppgaver i driften av Anna Rogde, følger de godt med i det som skjer, og de bidrar der de kan på forskjellige områder. De skaffer gjerne finansiering av større vedlikeholdsprosjekter, og deltar i ulike fora for å promotere «Anna Rogde». 

"Anna Rogde" anno 1868 fremstår i dag som et smykke etter mange år med godt vedlikehold av dyktige, frivillige ildsjeler. "Anna Rogde" har vært i Harstad siden 1990. I løpet av disse årene har mange vært involvert i bidrag til den økonomiske delen av bevaring og vedlikehold. Både private og offentlige instanser. Denne støtten har vært gjennom prosjekt og kjøp av turer med skuta. På denne måten har man klart å gjennomføre store vedlikeholdsprosjekt som bl.a nye seil, hjelpemotor, dekk og hovedmotor. Gjennom salg av cruise har man klart å finansiere andre driftskostnader for å holde skuta operativ. Den store utfordringen var å få fast inntjening/støtte til å kunne ha en mer forutsigbar drift. 

De senere årene begynte Harstad kommune og Tromsfylke å bidra med en fast årlig sum. I 2009 kom "Anna Rogde" på Statsbudsjettet for første gang i forbindelse med Kulturminneåret. For å kunne fortsette å motta nødvendig støtte fra det offentlige, måtte Stiftelsen Anna Rogde konsolidere med et museum i nærheten, var beskjeden. Da gikk stiftelsen på frierføtter til Sør-Troms museum. Svaret ble ja, og i 2010 var "ekteskapet" et faktum. Nå drives skuta som èn av fire avdelinger i museet. 

Skuta drives fortsatt av frivillige entusiaster, Anna Rogdes Venner. Til sammen er rundt 20 mennesker aktive i varierende grad. Museet jobber aktivt med å ivareta deres interesser. 

De samme menneskene sørger for: 

- Inntekter via publikumsturer, samt  å imøtekomme ønsker og forventninger av allmenheten
- Formidling av kystkultur og sjømannskap, i.h.h.t vedtekter/formål med skuta
- Opplæring/utdanning, for å sikre fortsatt drift
- Vedlikehold, for å holde skuta operativ